1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Toptegels.nl een offerte ontvangt voor de levering van Producten of die met Toptegels.nl een Overeenkomst sluit, alsmede diens vertegenwoordigers, gemachtigden of rechtsopvolgers;

(b) Overeenkomst: de tussen Toptegels.nl en Koper gesloten overeenkomst tot levering van Producten;

(c) Partij: een bepaalde hoeveelheid Producten welke in gedeelten op vooraf overeengekomen termijnen wordt geleverd;

(d) Producten: de producten die krachtens een Overeenkomst door Toptegels.nl aan de Koper worden geleverd;

(e) Toptegels.nl: h/o Toptegels.nl

 

 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, Overeenkomsten en leveringen door Toptegels.nl aan Koper, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen partijen die met het voorgaande verband houden of daaruit voortvloeien. Koper stemt ermee in dat deze algemene voorwaarden ook van toepassing zijn op alle latere offertes en Overeenkomsten.

2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Koper worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende of aanvullende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze door Toptegels.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Deze aanvaarding geldt enkel voor de Overeenkomst waarvoor de bedingen zijn overeengekomen. De bedingen laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

2.4 Het nalaten door Toptegels.nl enig beroep te doen op de naleving van deze algemene voorwaarden of enige hierin vervatte bepaling kan niet worden geïnterpreteerd als het afstand doen door Toptegels.nl van enig recht of rechtsmiddel dat Toptegels.nl op grond van deze algemene voorwaarden toekomt.

 

 1. OFFERTES EN OPDRACHTEN

3.1 Alle offertes van Toptegels.nl, haar agenten of gemachtigden zijn geheel vrijblijvend en binden Toptegels.nl op zichzelf niet. Een door Koper ondertekende en geretourneerde offerte geldt als een opdracht als bedoeld in Artikel 3.2.

3.2 Een opdracht van Koper is niet bindend voor Toptegels.nl. Wijzigingen dienen door Koper tijdig en schriftelijk aan Toptegels.nl te worden medegedeeld en gelden pas als aanvaard indien schriftelijk door Toptegels.nl bevestigd.

3.3 Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Toptegels.nl de opdracht van Koper schriftelijk bevestigt, dan wel met de feitelijke uitvoering daarvan is begonnen. Voor zover Toptegels.nl en Koper niet uitdrukkelijk anders overeenkomen, geldt de omschrijving van de opdracht zoals door Toptegels.nl opgenomen in de opdrachtbevestiging als de geldende Overeenkomst.

3.4 Toptegels.nl is gerechtigd een opdracht ook na de schriftelijke bevestiging daarvan te wijzigen. Koper is aan die wijziging gebonden, doch heeft het recht om de Overeenkomst binnen acht (8) dagen na bekendmaking van de wijziging te ontbinden indien de Overeenkomst tengevolge van die wijziging wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijke Overeenkomst. De ontbinding kan uitsluitend schriftelijk geschieden en geeft de koper geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

 

 1. PRIJZEN

4.1 De prijzen zijn inclusief btw en exclusief andere belastingen of heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze belastingen en/of heffingen zijn voor rekening van Koper.

4.2 De prijzen van de Producten zijn in Euro’s.

4.3 Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende kostprijs van de Producten. Indien voornoemde kostprijs verhogingen ondergaat, bijvoorbeeld door de verhoging van marktprijzen, prijzen van leveranciers of van grondstoffen, wijzigingen van wisselkoersen, verhoging van lonen, belastingen, accijnzen, assurantiepremies, etc., is Toptegels.nl gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en is Koper gehouden de aldus verhoogde prijs te voldoen.

 

 1. BETALING EN ZEKERHEID

5.1 De Koper dient facturen per direct te betalen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Betaling geschiedt per pinbetaling en zonder enige verrekening of aftrek van porto en/of onkosten. Een andere wijze van betaling is slechts geldig en bevrijdt Koper alleen indien de betaling op een wijze is geschied welke schriftelijk is goedgekeurd door Toptegels.nl.

5.3 Wordt in gedeelten geleverd, dan is Koper verplicht betaling van de op deze deellevering betrekking hebbende facturen telkens overeenkomstig deze algemene voorwaarde te verrichten.

5.4 Toptegels.nl is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of onmiddellijke contante betaling van de Producten te verlangen, dan wel zekerheid te eisen in een door Toptegels.nl goedgekeurde vorm voor de nakoming van de verplichting tot betaling van de leverprijs voor de Producten en alle daarmee verband houdende kosten. Over vooruitbetalingen alsmede termijnbetalingen wordt geen rente gerekend.

5.5 Indien Koper enige betaling niet overeenkomstig het voorgaande verricht dan wel enige andere verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet of niet tijdig nakomt, zoals het niet op verzoek van Toptegels.nl stellen van voldoende zekerheid voor de verplichting tot betaling van de Producten, wordt hij geacht terstond van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van Toptegels.nl op Koper terstond opeisbaar en heeft Toptegels.nl recht op vergoeding van rente over het bedrag van die vorderingen, welke rente gelijk is aan 1% per iedere maand of gedeelte van de maand. Deze renteverplichting strekt zich eveneens uit over alle renten, voor zover deze over tenminste één (1) jaar verschuldigd zijn.

5.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op Koper komen voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen met een minimum van EUR 5.000,=, onverminderd het recht van Toptegels.nl, in geval de kosten hoger uitvallen, het meerdere van Koper te vorderen.

 

 1. LEVERING, LEVERTERMIJNEN EN AFNAME

6.1 Koper is verplicht tot gehele afname van de Producten binnen de overeengekomen termijn.

6.2 Indien Toptegels.nl op verzoek van Koper zorgdraagt voor het transport van de Producten naar Koper, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van Koper, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.3 Koper is gehouden de Producten bij levering te controleren op zichtbare gebreken en non-conformiteit. Indien zichtbare gebreken of non-conformiteit worden geconstateerd, is reclameregeling als bedoeld in Artikel 8.1 van toepassing. Afwijkingen in overeengekomen maten,gewichten, hoeveelheden, kleur of ander specificaties zijn binnen de in de branche gebruikelijke spelingen toegestaan en geven Koper niet het recht op vergoeding van schade, opschorting van enige verplichting of ontbinding van de Overeenkomst, dan wel het recht nakoming te vorderen van precies datgene dat overeengekomen is.

6.4 De door Toptegels.nl opgegeven levertermijnen en -tijden gelden bij benadering en zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van de afgesproken levertermijn door Toptegels.nl geeft Koper geen recht op vergoeding van schade of op opschorting van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting. Koper heeft wel het recht om na het verstrijken van de levertermijn aan Toptegels.nl een nieuwe redelijke termijn voor levering aan te zeggen, bij overschrijding waarvan Koper gerechtigd is de Overeenkomst te beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan Toptegels.nl binnen acht (8) dagen na de overschrijding. Uit een dergelijke beëindiging vloeit geen aansprakelijkheid voort voor Toptegels.nl ten aanzien van enige schade geleden Koper, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van Toptegels.nl.

6.5 Koper zal ervoor zorgen dat Toptegels.nl tijdig kan beschikken over alle voor het uitvoeren van de Overeenkomst benodigde en door de Koper aan te leveren gegevens en specificaties. Indien de aanvang of voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd door factoren die aan Koper kunnen worden toegerekend, komen de daaruit voortvloeiende schade en kosten voor rekening van Koper.

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 De eigendom van de Producten berust bij Toptegels.nl en gaat eerst op Koper over na volledige voldoening door Koper van al hetgeen Toptegels.nl van Koper te vorderen heeft uit hoofde van de Overeenkomst, dan wel uit een tekortkoming in de nakoming daarvan, waaronder rente en kosten.

7.2 Indien Koper in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit deze Voorwaarden tekortschiet, is Toptegels.nl gerechtigd de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te allen tijde terug te nemen, ongeacht de locatie waar de Producten zich bevinden. Koper zal daartoe Toptegels.nl te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de Producten en/of ter uitvoering van de rechten van Toptegels.nl. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van Toptegels.nl op schadevergoeding jegens Koper wegens tekortkoming in de nakoming van diens verplichtingen.

 

 1. RECLAME

8.1 Koper dient uiterlijk waarneembare gebreken aan de Producten schriftelijk te reclameren binnen twee (2) dagen na de levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Koper jegens Toptegels.nl ter zake vervalt.

8.2 Reclames terzake van overige gebreken dienen schriftelijk plaats te vinden binnen twee (2) dagen nadat deze zijn ontdekt dan wel nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen zijn, doch uiterlijk binnen één (1) jaar na de levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Koper jegens Toptegels.nl terzake vervalt. Van reclame uitgesloten zijn gebreken waarvan de oorzaak is gelegen in gebeurtenissen die ná het tijdstip van levering hebben plaatsgevonden, zoals onder meer gebreken die het resultaat zijn van normale gebruiksslijtage, slijtage en/of beschadigingen veroorzaakt door een gebruik van het Product op een wijze en/of voor een doel waarvoor het niet is bestemd, slijtage en/of beschadigingen veroorzaakt door de wijze van opslag bij Koper of een gebrek dat zich openbaart door een bijzonder gebruik van de Producten dat niet aan Toptegels.nl bekend was of waarin zij niet heeft toegestemd. Van reclame zijn tevens uitgesloten Producten die niet nieuw door Toptegels.nl aan Koper zijn geleverd en Producten die, nadat gebreken zijn geconstateerd, zijn bewerkt of verwerkt.

8.3 Iedere reclame vermeldt steeds de datum en het nummer van de desbetreffende orderbevestiging, factuur en/of Partij, alsmede de aard en omvang van het geconstateerde gebrek. Toptegels.nl heeft het recht om op voorafgaand verzoek aan Koper een eigen of onafhankelijk deskundige ter plaatse een inspectie te laten verrichten van de Producten waarop de reclame betrekking heeft. Koper zal de deskundige toegang verschaffen tot de plaats waar de Producten zich bevinden alsmede aan de deskundige alle medewerking verlenen welke benodigd is om de inspectie op een redelijke wijze te kunnen verrichten. Indien naar het oordeel van Toptegels.nl terecht door Koper op de Producten is gereclameerd, zal Toptegels.nl de Producten vervangen door Producten zonder die gebreken, waarbij de gebrekkige Producten aan Toptegels.nl dienen te worden geretourneerd. Indien de vervanging van de gebrekkige Producten naar het oordeel van Toptegels.nl onmogelijk of onredelijk bezwarend is, kan zij de Overeenkomst ontbinden, zulks tegen terugbetaling van de betaalde koopprijs en mits Koper de Producten aan Toptegels.nl retourneert.

 

 1. GARANTIE

9.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen geeft Toptegels.nl geen garantie voor producten die niet door haar zelf zijn vervaardigd, anders dan de eventueel door Toptegels.nl verkregen garantie van de betreffende toeleverancier.

9.2 Toptegels.nl is niet gehouden aan enige garantieverplichting uitvoering te geven indien Koper op het moment van het inroepen van de garantieverplichting enige verplichting jegens Toptegels.nl niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig is nagekomen.

9.3 Iedere garantie vervalt indien Koper zelf wijzigingen of reparaties met betrekking tot de Producten verricht of doet verrichten, indien de Producten voor andere dan normale bedrijfdoeleinden worden aangewend, of de Producten op onzorgvuldige, onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

 

 1. OPSCHORTING, VERREKENING EN ONTBINDING

In de gevallen als genoemd in Artikelen 5.6 en 5.7 heeft Toptegels.nl het recht:

(a) haar contractuele verplichtingen op te schorten tot het moment waarop Koper volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan;

(b) de op Koper openstaande vorderingen te verrekenen met één of meerdere vorderingen van Koper die Koper op enig moment mocht hebben op Toptegels.nl dan wel op één of meerdere vennootschappen binnen het concern waartoe Toptegels.nl behoort; of

(c) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te ontbinden door middel van een eenvoudige mededeling aan Koper; één en ander zonder dat hiervoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat Toptegels.nl jegens Koper aansprakelijk is voor de gevolgen van de opschorting, verrekening, beëindiging of ontbinding, en onverminderd het recht van Toptegels.nl om nakoming en/of schadever- goeding te vorderen.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

11.1 De aansprakelijkheid van Toptegels.nl voor schade die het gevolg is van aan haar toerekenbare tekortkomingen in de nakoming is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door haar geleverde Producten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Toptegels.nl.

11.2 Toptegels.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van niet-functionele eigenschapen van Producten en schade ten gevolge van afwijkingen in productspecificaties voor zover deze afwijkingen binnen de in de branche gebruikelijke toleranties vallen.

11.3 Toptegels.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het vervoeren, ter plaatse afleveren, het installeren, demonstreren, onderhouden en/of repareren van Producten, of voor schade die het gevolg is van het door Koper opslaan, bewerken, verwerken, gebruiken en/of (opnieuw) het in het verkeer brengen van Producten, tenzij deze schade het gevolg is van fouten die zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld van Toptegels.nl en/of haar werknemers, één en ander onverminderd de overige beperkingen in deze algemene voorwaarden.

11.4 Toptegels.nl is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade, omzetderving, verminderde goodwill of andere indirecte schade bij Koper of bij derden.

11.5 Ieder recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt door het enkele verloop van één (1) jaar na het ontstaan van de schade.

11.6 Koper vrijwaart Toptegels.nl tegen alle aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door gebreken in de Producten, waaronder in ieder geval aanspraken jegens Toptegels.nl op grond van enige regeling van productaansprakelijkheid, ongeacht waar en door wie deze aanspraken aanhangig of te gelde worden gemaakt, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Toptegels.nl en/of haar werknemers. Indien er aan Producten die door Koper (opnieuw) in het verkeer zijn gebracht een gebrek kleeft dan wel een gebrek zich dreigt te openbaren, zal Koper dit onmiddellijk schriftelijk aan Toptegels.nl melden en zal zij op eerste verzoek van Toptegels.nl alle medewerking verlenen om de afnemers van Koper en zo nodig het algemeen publiek van het desbetreffende gebrek te informeren en om deze Producten binnen een door Toptegels.nl te bepalen redelijke termijn volledig uit de markt nemen (recall). Tenzij anders is overeengekomen of het ontstaan van het gebrek aan de Producten te wijten is aan de opzet of grove schuld van Toptegels.nl, komen alle kosten van de recall dan wel daaruit voortvloeiende schade voor rekening van Koper.

11.7 Werknemers van Toptegels.nl kunnen op het in dit artikel bepaalde een beroep doen als waren zij partij bij de Overeenkomst tussen Toptegels.nl en Koper.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID KOPER

12.1 Indien en voorzover Koper tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden en daaruit schade voor Toptegels.nl voortvloeit, is Koper verplicht tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade, waaronder begrepen schade bestaande uit aantasting van de goede naam en reputatie van Toptegels.nl.

 

 1. OVERMACHT EN ONTBINDING

13.1 Toptegels.nl is niet verplicht om haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden na te komen indien sprake is van overmacht.

13.2 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de Overeenkomst en/ of deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van partijen. Onder overmacht zijn in ieder geval begrepen oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen en andere natuurrampen, gebrek aan grond-, hulp-, en brandstoffen, storingen in de nutsvoorziening, brand, bedrijfsstoring, staking, uitsluiting, overheidsmaatregelen, verkeersstoornissen, het door enige derde tekort schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, dan wel omstandigheden aan de zijde van Toptegels.nl zoals een gebrek aan arbeidskrachten, staking en uitsluiting, vertraagd uitblijven van leveringen door leveranciers, transportstoringen, ongevallen, bedrijfsstoringen en machinebreuken, ongeacht of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren.

13.3 Op het moment dat een koper een overeenkomst is aangegaan, dit kan zijn, mondeling, schriftelijk per brief, email, sms, of andere vorm van communicatie, is de koop bindend. Van Koper wordt verwacht na deze overeenkomst de bestelde goederen af te nemen. Indien Koper besluit de overeenkomst te ontbinden dient Koper annuleringskosten te betalen met minimaal 30% van de overeengekomen opdracht, vermeerderd met de eventueel gemaakte kosten door Toptegels.nl. Deze kosten dienen binnen 8 dagen na schriftelijke ontbinding te worden voldaan.

13.4 Gedurende de duur van de overmachtsituatie is ieder der partijen gerechtigd de nakoming van de Overeenkomst op te schorten. Indien een fatale termijn overeen is gekomen, is Toptegels.nl gerechtigd de levertermijn met de duur van de overmachtsituatie te verlengen zonder dat sprake is van een tekortkoming in de nakoming door Toptegels.nl en zonder dat Koper terzake de fatale levertermijn een recht tot ontbinding of schadevergoed- ing toekomt. In geval de overmacht langer duurt dan drie (3) maanden, is ieder der partijen niettemin gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid van Toptegels.nl voor schade voortvloeit.

 

 1. INSCHAKELING DERDEN

Toptegels.nl is gerechtigd om namens en voor rekening van Koper derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst indien daartoe naar het oordeel van Toptegels.nl aanleiding bestaat of zulks uit de aard van de Overeenkomst voortvloeit.

 

 1. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN

Koper mag zijn rechten en/of plichten die uit enige Overeenkomst met Toptegels.nl voortvloeien niet aan derden overdragen noch tot zekerheid laten strekken jegens vorderingen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Toptegels.nl. Toptegels.nl mag aan haar toestemming redelijke voorwaarden verbinden.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

16.1 Deze algemene voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

16.2 Bij geschillen ten aanzien van de inhoud van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst boven enige vertaling daarvan.

16.3 De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Producten (Convention on the International Sale of Goods 1980) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Toptegels.nl

Nijverheidsstraat 13B

2861 GX Bergambacht

E-mail: info@toptegels.nl